top of page

INTO SWEDEN Sekretesspolicy

1.Integritetspolicy

Dessa integritetsförklaringar är tillämpliga på INTO SWEDEN, nedan kallad ”INTO SWEDEN”, med sitt säte i Grums, kontorsadress: Lång Billsviken, 664 91, GRUMS. Detta uttalande avser behandling av personuppgifter från våra kunder, leverantörer, anställda, kandidater och andra personer som besöker vår webbplats eller upprätthåller kontakten med oss.

INTO SWEDEN tar skyddet av personuppgifter mycket stort allvar. INTO SWEDEN respekterar din integritet och har åtagit sig att behandla din personliga information på ett konfidentiellt sätt och i enlighet med gällande sekretesslagar. Vi strävar efter att skydda våra kunders, leverantörers, personalens och tredjeparts integritet efter bästa förmåga. Vi har accepterat följande kriterier:

- Vi behandlar inte mer personuppgifter än vad som är lagligt tillåtet, och vi behandlar bara sådana uppgifter i den utsträckning som de är nödvändiga för att fullgöra ett kontrakt och uppfylla lagliga skyldigheter (t.ex. när det gäller betalning av skatter och försäkringsavgifter);

- Personuppgifter är konfidentiella och är därför endast tillgängliga för anställda efter behov.

- Vi säkerställer ett korrekt skydd av personuppgifter. Detta gäller både för deras fysiska (för pappersfiler) och digital säkerhet (för elektroniska filer). Dessutom skyddar vi filer från externt dataläckage;

- Vi behåller inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att fullgöra ett kontrakt eller uppfylla lagliga skyldigheter.

Denna sekretessförklaring beskriver hur vi hanterar personuppgifter. Om du, efter att ha läst detta uttalande, har några frågor angående hanteringen av personuppgifter, om du vill utöva de rättigheter som visas i uttalandet som är resultatet av den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”) eller enligt annan lagstadgad och reglerande rättsliga bestämmelser om personuppgifter, eller om du vill lämna in ett klagomål om användningen av dina personuppgifter, kan du kontakta vår infomejl som anges nedan. Om du inte är nöjd med hur ditt klagomål har hanterats eller om du föredrar att lämna in ett klagomål någon annanstans, kan du kontakta datainspektionen.

2.​​Behandling av personuppgifter av INTO SWEDEN

Vi behandlar följande personuppgifter:​

- uppgifter om (kontakt) personer från de företag som vi gör affärer med och som du tillhandahåller oss som en del av underlag för kontrakt tecknade med oss ​​eller i förberedelserna för deras uppförande, t.ex. försäljningskontrakt, mandatavtal, tillfälliga anställningsavtal, fullmaktsavtal osv.;

- uppgifter som du tillhandahåller oss och som vi använder för tillhandahållande av tjänster, såsom rekrytering och urval av anställda, assistans vid jobbmatchning, anställning för tillfällig anställning, utstationering av anställda, HR-administration, arbets- och uppehålltillståndansökningar osv.;

- data som vi samlar in när vi använder automatiserade system som används på INTO SWEDEN, t.ex. bearbetning i ett redovisningsprogram;

- data som vi får från tredje part, t.ex. rekryterings-, urvals- och tillfälliga anställningsbyråer, jobbmatchande hjälporgan, etc.

- data som vi samlar in, särskilt när du besöker vår webbplats. Detta kan inkludera data som skickas till oss av dig via vår webbplats, men också data som vi samlar in automatiskt via vår webbplats, t.ex. information angående webbläsaren som används, besökta sidor, klickade länkar, IP-adress etc.

3.Webbplats

Vi behandlar informationen som du tillhandahåller om du kontaktar oss via kontaktformuläret som finns tillgängligt på vår webbplats, via e-post eller per telefon. I detta fall inkluderar dessa dina kontaktuppgifter (förnamn och efternamn, e-postadress, telefonnummer etc.) och anledningen till att du kontaktar oss (t.ex. för att du vill registrera dig som arbetssökande). Vi bearbetar också analytiska data om besökare på vår webbplats (eller deras datorer) genom användning av kakor som distribueras varje gång de besöker vår webbplats. Mer information om kakor finns i cookie-policydokumentet. Uppgifterna som samlas in på besökare på webbplatsen används uteslutande för statistiska ändamål relaterade till besök på webbplatsen (t.ex. för att kontrollera vilka sidor som visas oftast). Uppgifterna bevaras anonymt.

4.Syften med behandlingen

INTO SWEDEN behandlar personuppgifter för följande syften:

utföra kontrakt som ingåtts med dig, t.ex. mandatavtal, anställningsavtal, tillfälliga anställningsavtal;

tillhandahållande av HR-tjänster (både internt och externt), rekrytering och urval av anställda, assistans vid jobbmatchning, anställning för tillfällig anställning, utstationering av anställda, HR-administration osv.;

för att kunna utföra tjänsten ”Hantering av ansökningsprocessen för arbetstillstånd”, genom att vara kundens (arbetsgivarens, sökandens) representant i kontakt med berörda myndigheter och fackförbund.;

granska företagsuppgifter såsom, försäkringar, arbetsgivaravgifter, anställningsavtal samt skapa jobberbjudanden som representant för kund i ansökningsprocessen,

genomföra administration och annan intern förvaltningsverksamhet;

kontakta dig och svara på dina frågor;

hålla dig informerad om marknadsutvecklingen;

genomföra undersökningar om kundnöjdhet;

genomföra marknadsföringsaktiviteter, inklusive skicka nyhetsbrev och inbjudningar till evenemang organiserade av INTO SWEDEN;

förbättra tjänster som tillhandahålls av INTO SWEDEN.

att följa lagliga skyldigheter, såsom den administrativa skyldigheten och behållningsskyldigheten;

hantering av eventuella tvister med dig när det gäller utförandet av ett kontrakt / mandat.

Detta dokument kompletteras med mer information i dokumentet AVTALSVILLKOR ARBETSTILLSTÅND som skickas ut i samband med offert av någon av våra tjänster i kategorien ”Hantering av ansökningsprocessen för arbetstillstånd”.

5.Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för ovannämnda syften med behandlingen är följande:

- utföra ett avtal som ingåtts med dig, t.ex. ett mandat- och / eller anställningsavtal och / eller vidta åtgärder på din begäran som föregår undertecknande av ett kontrakt;

- representerar INTO SWEDEN: s eller en tredje parts legitima intressen;

- att följa lagliga skyldigheter, såsom den administrativa skyldigheten och behållningsskyldigheten;

- ditt (uttryckliga och specifika) samtycke;

- representerar INTO SWEDENs eller en tredje parts legitima intressen (artikel 6.1 f, GDPR).

6.Förklaring av berättigade intressen av ovan nämnda legitima intressen kan innehålla följande:


- syftet med direkt marknadsföring.

- syftet relaterat till kvalitet och utbildning.

- förbättra kvaliteten på våra produkter och tjänster;

- vetenskaplig forskning.

Du kan göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter. För detta ändamål har du rätt att invända mot behandlingen. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke.

7.Obligatorisk tillhandahållande av personuppgifter

Om vi ​​begär dina personuppgifter, kommer vi alltid att ange om tillhandahållandet av uppgifterna är nödvändigt eller obligatoriskt och vilka möjliga konsekvenser av att inte lämna uppgifterna. Som alltid är grundprincipen att INTO SWEDEN inte kommer att behandla mer personuppgifter än nödvändigt för de syften som beskrivs ovan. Vi överför inte dina uppgifter till tredje part om vi inte är skyldiga enligt lagkrav och lagstadgade krav att tillhandahålla vissa uppgifter, t.ex. till polisen under utredningen.

8.Transfer till utlandet

Dina personuppgifter kan behandlas i länderna inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Vi behandlar inte dina personuppgifter utanför EES.

9.Retentionstid

INTO SWEDEN bevarar dina personuppgifter i enlighet med lagstadgade och lagstadgade krav och inte längre än nödvändigt för de ändamål som anges ovan, såvida inte sådana uppgifter är nödvändiga för att uppfylla lagstadgade lagringsskyldigheter för vissa lagringsperioder.

 

10.​Säkerhet för dina personuppgifter

INTO SWEDEN kommer att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter från förlust eller någon olaglig form av behandling. För detta ändamål har olika åtgärder (inklusive datakryptering, kommunikationskryptering och konfidentiell behandling av data) vidtagits. De tredje parter som är anställda av INTO SWEDEN som behandlar personuppgifter måste vidta samma tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter från förlust eller någon olaglig form av behandling. INTO SWEDEN har inkluderat bestämmelser om detta ämne i avtal om behandling av personuppgifter.

11.​Dina rättigheter

Enligt den allmänna dataskyddsförordningen finns olika rättigheter tillgängliga för dig.

Rättigheterna listas nedan:

Rätt till tillgång - Du har rätt att få tillgång till dina data som är tillgängliga för INTO SWEDEN.

Rätt till rättelse och radering av data - Du har rätt att ändra dina uppgifter. Du har också rätten att radera dina uppgifter om det inte finns rimliga skäl att tro att deras ytterligare lagring kan vara väsentlig för en annan part än dig, och även om en lagstadgad bestämmelse hindrar deras radering.

Rätt att invända - Rätten att invända innebär att du, baserat på dina specifika omständigheter, kan invända mot den specifika behandlingen av dina personuppgifter. Den här rätten ägnas åt dig när det gäller behandling som inte är baserad på ditt samtycke, uppfyllelse av INTO SWEDEN: s lagliga skyldigheter eller skydd av dina eller andra människors vitala intressen.

Rätt till begränsning av behandlingen - Under vissa omständigheter kan du också ha rätten att begränsa behandlingen av dina uppgifter. Kort sagt betyder det att INTO SWEDEN "tillfälligt" stänger behandlingen av dina uppgifter. Du kan använda den här rätten i följande fyra situationer:

- i avvaktan på en utvärdering av en begäran om rättelse,

- om uppgifterna i själva verket borde raderas när du inte vill att de ska raderas;

- om INTO SWEDEN inte längre behöver uppgifterna, medan du behöver dem för att förbereda ett rättsfall.

- i väntan på utvärderingen av ett överklagande.

Rätt till dataportabilitet - Du har rätt att ta emot de data som tillhandahålls till INTO SWEDEN i ett vanligt accepterat filformat. Denna rätt gäller endast personuppgifter som vi behandlar baserat på ditt samtycke eller ett kontrakt som är tecknat med dig. Dessutom är detta endast tillämpligt på data som behandlas i digital form (dvs inte i pappersform). Framgångsrikt är det fritt att överföra informationen till en annan person.

Tillbakadragande av samtycke - För de uppgifter som beskrivs ovan tillämpar vi principen att vi behandlar dem utifrån ditt samtycke. Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke. I detta fall kommer vi att stoppa behandlingen så snart som möjligt. Återtagande av ditt samtycke har ingen retroaktiv effekt. Eventuell behandling som redan har ägt rum är lagligt.

12.​Svarstid

​I princip kommer vi att hantera dina förfrågningar inom fyra veckor. Om svaret tar längre tid kommer vi att informera dig inom fyra veckor.​

13.Ändringar

Personuppgifterna som vi behandlar eller tillämpliga lagbestämmelser kan ändras. Om detta händer kan vi ändra denna integritetsförklaring. Vid större förändringar kommer vi att publicera ett relevant meddelande på vår webbplats och informera dig via e-post.

14.Kontaktuppgifter

Om du har några frågor angående denna integritetsförklaring, vår integritetspolicy eller om du vill utöva dina rättigheter, tveka inte att kontakta oss med hjälp av informationen nedan:

 

INTO SWEDEN AB

Lång Billsviken

664 91, GRUMS

E-post: info@intosweden.se

bottom of page